วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ธาตุอาหารของพืช

              มีประมาณ 16 ธาตุด้วยกัน คือ ธาตุ C, H, O, N, P, K , Ca, Mg, S, Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn  และCl  สำหรับ 3 ธาตุแรกคือ C, H, O  พืชสามารถรับได้จากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ  ธาตุที่เหลือ 13 ธาตุได้จากดิน ในกรณีที่ดินไม่เพียงพอจะต้องได้รับจากปุ๋ยที่ใส่ลงไป มิฉะนั้นจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต ธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในดินทั้ง 13 ธาตุจะมีความสำคัญต่อพืชไม่เท่ากัน สามารถแบ่งได้ดังนี้
         กลุ่มที่ 1 ธาตุอาหารหลัก (primary elements) พืชต้องการมากและมักมีอยู่ในดินไม่เพียงพอ ต้องใส่ปุ๋ยลงไป ได้แก่ N,P,K
        กลุ่มที่ 2 ธาตุอาหารรอง (secondary elements)ได้แก่ Ca, Mg, S พืชต้องการมาก แต่โดยปกติจะมีอยู่ในดินค่อนข้างมากและเพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงมักไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยที่ธาตุกลุ่มนี้
       กลุ่มที่ 3 ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ Fe,Mn,B,Mo,Cu,Zn ,Cl พืชต้องการในปริมาณน้อยและมักมีเพียงพอในดินแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น